نژاد اصلاح شده پر تولید
جوجه یکماههجوجه زیر ۵۰روزه
6,500 تومان
قیمت
1
سن
250 گرم
وزن

تلگرام اینستاگرام