نژاد اصلاح شده گلپایگان
نیمچه مرغمرغ
17,000 تومان
قیمت
۳/۵ماهه
سن
1300 گرم
وزن
نژاد نژاد لوهمن سرخ
عرضه بهترین نژاد مرغ بومی موجود در کشورمرغ
280,000 تومان
قیمت
6ماهه
سن
1900 گرم
وزن

تلگرام اینستاگرام