نژاد اصلاح شده گلپایگان
نیمچه مرغمرغ
17,000 تومان
قیمت
۳/۵ماهه
سن
1300 گرم
وزن
نژاد نژاد لوهمن سرخ
عرضه بهترین نژاد مرغ بومی موجود در کشورمرغ
280,000 تومان
قیمت
6ماهه
سن
1900 گرم
وزن
نژاد اصلاح شده پر تولید
جوجه مرغ ۴۵ روزهمرغ
6,500 تومان
قیمت
45
سن
350 گرم
وزن
نژاد اصلاح شده پر تولید
مرغ تخمگذار نشان گذاشتهمرغ
35,000 تومان
قیمت
5ماه
سن
1850 گرم
وزن

تلگرام اینستاگرام