نژاد اصلاح شده پر تولید
نیمچه مرغ بومینیمچه مرغ
19,500 تومان
قیمت
۴.۵ماهه
سن
1200 گرم
وزن

قیمت‌ها تلگرام اینستاگرام تماس